algemene voorwaarden

In deze ‘kleine lettertjes’ lees je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van mijn diensten of deelneemt aan mijn traject of programma’s. Bekijk de algemene voorwaarden hieronder met behulp van de tabbladen of download een exemplaar in PDF vorm via een klik op de button:

inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Zorgnomade geleverde diensten en producten.

Zorgnomade, gevestigd op de 1ste Stampioendwarsstraat 2A, 3071 TN te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is oorspronkelijk opgesteld d.d. 16 mei 2018 en geupdate d.d. 10 mei 2021.

persoonsgegevens die ik verwerk 

Zorgnomade verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Zorgnomade van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Zorgnomade in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam van u (client) en/of uw naaste dierbaren
Eventueel naam van het thuiszorgbureau
• Geslacht
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres (eventueel)

verwerkt Zorgnomade ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Zorgnomade verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

waarom Zorgnomade gegevens nodig heeft

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Zorgnomade of het thuiszorgbureau waar u voor heeft gekozen, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Uw huis te kunnen vinden via Google Maps of Apple Kaarten.
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
• Om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren. 

Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Zorgnomade. Bijvoorbeeld om u via mijn nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Zorgnomade. Wilt u niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zorgnomade gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Zorgnomade zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring.

om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

hoe lang ik gegevens bewaar

Zorgnomade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

Zorgnomade verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

in kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Zorgnomade gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoor-beeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar ginny@zorgnomade.nl.

beveiliging

Zorgnomade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Zorgnomade heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoons-gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 

Iedere persoon die bij Zorgnomade toegang heeft tot persoons-gegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Zorgnomade gebruik maakt van de diensten van derden, zal Zorgnomade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Zorgnomade u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via ginny@zorgnomade.nl.

vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met mij opnemen, via ginny@zorgnomade.nl.

Zorgnomade

Ginny Warner
Verzorgende IG3 & Stervensbegeleider

iPhone

+31 6 11 38 73 43 

E-mail

ginny@zorgnomade.nl

Volg me

Life is too short to pretend it’s not…

~ Ginny Warner